เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์

09-00-18.00 น.

เราช่วยคุณได้

hhtac

Travel License : 11/09585

หน้าแรก

/

ทัวร์พม่า

/

ทัวร์พม่า ณ มัณฑะเลย์ มินกุน 3วัน 2คืน

ทัวร์พม่า ณ มัณฑะเลย์ มินกุน 3วัน 2คืน

ทัวร์พม่า ณ มัณฑะเลย์ มินกุน 3วัน 2คืน

1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ ร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ "พระมหามัยมุนี" วัดมุยพะยา วัดกุสินารา วัดกุโสดอ ล่องเรือแม่น้ำอิรวดี สู่เมืองมินกุน ชมทัชมาฮาลพม่า ระฆังมินกุน สะพานไม้อูเข็ง ยอดเขามัณฑะเลย์ฮิลล์

รหัสทัวร์

MM_8M00051

ประเทศ

พม่า

กำหนดการเดินทาง

04 ม.ค. 67 - 22 มี.ค. 67

จำนวนวัน

3วัน 2คืน

ราคาเริ่มต้น

11,990บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Myanmar Airways International

มี.ค. 67

11,990฿

22-24

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

22 มี.ค. 67 - 24 มี.ค. 67

11,990

11,990

11,990

2,000

-

-

15

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินดอนเมือง–สนามบินมัณฑะเลย์–เมืองมัณฑะเลย์–เจดีย์หยก–วัดมุยพะยา (วัดพญางู)

Day : 2

มัณฑะเลย์ – เมืองมินกุน – เจดีย์มินกุน – ระฆังมินกุน – เจดีย์ชินพิวมิน – พระราชวังมัณฑะเลย์ – วัดชเวนันดอว์ – วัดกุโสดอว์ – วัดกุสินารา – ยอดเขามัณฑะเลย์ฮิลล์

Day : 3

มัณฑะเลย์ – 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ “ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์ พระมหามัยมุนี” – สะพานไม้อูเบ็ง – โรงงานทอผ้า – สนามบินมัณฑะเลย์ – สนามบินดอนเมือง

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม

2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 11 ครั้ง