เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์

09-00-18.00 น.

เราช่วยคุณได้

hhtac

Travel License : 11/09585

รหัสทัวร์

ประเภท

กำหนดการเดินทาง

จำนวนวัน

ราคาเริ่มต้น

/ท่าน

เดินทางโดย

รายละเอียดและเวลาเดินทางเรือ

กำหนดการเดินทาง

ลำดับ

วัน

วันที่

ท่าเรือ

เวลาเรือถึง

เวลาเรือออก

ลำดับ : 1

วัน : SUN

วันที่ : 07 เม.ย. 67

ท่าเรือ : บูดาเปสต์ (ขึ้นเรือ)

เวลาเรือถึง : -

เวลาเรือออก : -

ลำดับ : 2

วัน : MON

วันที่ : 08 เม.ย. 67

ท่าเรือ : บูดาเปสต์

เวลาเรือถึง : -

เวลาเรือออก : -

ลำดับ : 3

วัน : TUE

วันที่ : 09 เม.ย. 67

ท่าเรือ : บราติสลาวา-เวียนนา

เวลาเรือถึง : -

เวลาเรือออก : -

ลำดับ : 4

วัน : WED

วันที่ : 10 เม.ย. 67

ท่าเรือ : เวียนนา

เวลาเรือถึง : -

เวลาเรือออก : -

ลำดับ : 5

วัน : THU

วันที่ : 11 เม.ย. 67

ท่าเรือ : ดูร์นสไตน์-เมลค์

เวลาเรือถึง : -

เวลาเรือออก : -

ลำดับ : 6

วัน : FRI

วันที่ : 12 เม.ย. 67

ท่าเรือ : ซาล์ซบูร์ก (ลินซ์)

เวลาเรือถึง : -

เวลาเรือออก : -

ลำดับ : 7

วัน : SAT

วันที่ : 13 เม.ย. 67

ท่าเรือ : พัสเซา

เวลาเรือถึง : -

เวลาเรือออก : -

ลำดับ : 8

วัน : SUN

วันที่ : 14 เม.ย. 67

ท่าเรือ : พัสเซา (ลงจากเรือ)

เวลาเรือถึง : -

เวลาเรือออก : -

ข้อตกลงและเงื่อนไข

อัตรานี้รวม

- ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (ห้องพักบนเรือสำราญ)

- ค่าอาหารทุกมื้อบนเรือสำราญ

- ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว

- ค่ารถรับส่งจากสนามบิน – ท่าเรือ – สนามบิน (กรณีเดินทางมาถึงวันที่เรือออกเดินทาง)

- กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสำราญ

- ค่าแพ็คเกจเครื่องดื่มบนเรือสำราญ และ WIFI บนเรือตลอดการเดินทาง

- ค่าทิปพนักงานบนเรือ

อัตรานี้ไม่รวม

- ค่าวีซ่าเชงเก้น

- ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ – บูดาเปสต์, มิวนิค – กรุงเทพฯ

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%